top of page

Tüzük

MADDE 1

ADI VE MERKEZİ

1             Derneğin adı, ‘Menschliches Hilfswerk’dir. Kısaltması ‘MHW’dir ve bu isim altında Köln Sulh Mahkemesi Dernekler Sicili’ne kaydı yapılır.

2             Derneğin merkezi Köln’dedir.

3             Mali yıl, takvim yılıdır.   

 

MADDE 2

DERNEĞİN AMACI

 1. Dernek sadece ve doğrudan kamu yararına hizmet eden ve ticari kaygı taşımayan amaçları izler.

Derneğin amacı, toplumu karşılıksız olarak maddi ve manevi alanda fedakarca desteklemek ve yardımcı olmaktır.

 1. Bu amaçlar şu şekilde gerçekleşmektedir:

-      Aynı amaçları taşıyan derneklerle ortak faaliyetler yürütmek,

-      Kültür geceleri düzenlemek, sportif faaliyetler düzenlemek, sosyal çalışmalarda yardımcı olmak, Resmi makamlarla işbirliği (Çalışma Dairesi, Emeklilik Kasası, Hastalık Kasaları vb.)

-      Üyelerle Eğitim Kampları,

-      Danışma Komisyonları kurarak, eğitim ve araştırma konularında personel yetiştirilmesini sağlamak,

-      Genç ve yaşlılara yardım konularının teşvik edilmesi,

-      Eğitim, meslek eğitimi ve yüksek öğrenim öğrencilerini teşvik (Burs vb.)

-      Almanya’da yaşayan müslümanların kendi mezarlıklarını oluşturma konusunu teşvik etmek,

-      Vefat eden üyelerin yakınlarına yardımcı olmak (Üye cenazelerinin Türkiye’ye nakli veya burada defnedilmesi için firmaları görevlendirmek ve ücretleri karşılamak,

-      Cenaze yakınlarının acılı günlerinde maddi ve manevi konularda yardımcı olmak.

 

MADDE 3

ÜYELİK

Gerçek, tüzel ve fahri olarak üye olunabilir.

Üyelik için Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurulması gerekir. Bu kişi, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla üyeliğe kabul edilir. Üyeliğin reddedilmesi durumu, müracaat eden kişiye bildirilir. Herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu yoktur.

 

MADDE 4

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona erme durumları:

 

 • Vefat halinde,

 • Yazılı istifa dilekcesi verilmesi halinde (yIl sonu son 3. aya kadar)

 • Yönetim Kurulu kararıyla (Üye derneğin amaç ve hedeflerine veya tüzüğüne ihmalde bulunduysa)

 • Üyelik aidatını ödemediyse (Madde 5)

 

İstifa eden veya üyelikten atılan kişi, dernek verlıkları hakkında bir hak iddia edemez.

 

 

MADDE 5

ÜYELİK AİDATI

 

Her üye yıllık bir aidat öder.

Yıllık aidat, o yılın toplam masraflarının toplam üye sayısına bölünmesi ile ortaya çıkar. Üyeler, yıllık aidatlarını 01.02. tarihine kadar ödemezlerse, vefat durumunda hak iddia edemezler.

11.11. – 31.12. tarihleri arasında üye olanlar, o yılın aidatını ödemezler. Yıllık aidat, mektupla tüm üyelere bildirilir. Adres değişikliklerini bildirmeyenler, mektup ellerine ulaşmadığı için ödeme süresi sonunda üyelikleri sona erer.

Ayrıca 25 yaş üstü üyelerin ödeyecekleri giriş ücretleri, üyelik şartlarında bildirilmiştir.

 

 

 

MADDE 6

DERNEĞİN GELİRLERİ

 

Derneğin gelirleri şöyledir:

 

 • Üyelik Aidatlari

 • Yurt içi ve yurtdışından gerçek ve tüzel kişilerin bağışları,

 • Etkinliklerdeki kitap, dergi ve video kasetleri satışlarından elde edilen gelirler.

 

 

 

MADDE 7

KAMU YARARLILIĞI

 

Dernek doğrudan kamu yararına hizmet eder. Kaynakları sadece tüzüğe uygun amaçlar için kullanılır.

 

Dernek ticari kaygı taşımayan amaçları izler.

Üyeler derneğin kaynaklarından faydalanamazlar. Hiçbir kimse kuruluşun amacına aykırı harcamalar yada uygunsuz yüksek miktardaki ödemelerele imtiyazlı duruma gelemez.

 

 

 

MADDE 8

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin organları genel kurul ve genel yönetim kuruludur.

 

 

MADDE 9

 

GENEL KURUL

 

 1. Genel Kurul, derneğin üyelerinden oluşur. Tüm üyelerin birer oyu vardır. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak yapılır.

 2. Olağan Genel Kurul yılda bir defa yapılır.

 3. Olağanüstü Genel Kurul, yönetim kurulu kararı ile veya tüm üyelerin üste birinin yazılı başvurusu ile yapılır.

 4. Genel Kurul´un görevleri şunlardır:

 • Başkanlık seçimi,

 • Yönetim Kurulu seçimi,

 • Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi,

 • Yönetim Kurulu mali ve faaliyet raporlarını teslim almak ve yönetim kurulunun aklanması,

 • Aidatların belirlenmesi,

 • Tüzük değişiklikleri.

 1. Olağan Genel Kurul davetiyesi tüm üyelere yazılı olarak en az 4 hafta önce Gündem ile birlikte gönderilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için en az 2 hafta önce Gündem ile birlikte bildirilir.

 2. Her Genel Kurulda başkan, yardımcısı veya sekreter tarafından imzalanan protokol hazırlanır.

 3. Genel Kurulun karar alabilmesi için toplam üyelerin üste ikisinin bulunmasi gereklidir. Üste iki yoğunluk yoksa, en az 2 hafta sonra yeni Gündem ile Genel kurul yapılır. Bu durumda verilen oyların salt coğunluğu ile kararlar alınır.

 

 

MADDE 10

 

YÖNETİM KURULU

 

Yönetim Kurulu; 5 esas ve 2 yedek üyeden oluşur:

 

 • Başkan,

 • Başkan Yardımcısı,

 • Sekreter,

 • Muhasip ve

 • En az 1, en fazla 3 Denetleme Kurulu üyesi.

 

Yönetim Kurulu 2 yıllığına gizli seçimle seçilir.

Seçilen Yönetim Kurulu, kendi aralarında görev alanlarını belirler. Bu seçim salt coğunlukla olur. Yönetim Kurulu toplantılarını başkan, mazeret durumunda da başkan yardımcısı idare eder.

Başkan ve Başkan Yardımcısı derneği mahkeme ve dışında temsil eder. İkiside tek başına yanlız temsil etme hakkına sahiptir.

 

 

MADDE 11

 

DERNEĞİN FESHİ

 

Derneğin feshi, sadece Genel Kurul´da alınan kararla olur. Genel Kurul gündeminde derneğin feshedilmesi konusunun yeralması gerekmektedir. Karar için toplam üyelerin yarısının oyu gereklidir. Derneğin feshi veya tasfiyesi yada amacının ortadan kalkması durumunda derneğin malvarlığı, Kamu Yararı Tüzüğünün ilkelerine vergi konusunda uygun düsen ve tüzüge uygun hedefleri olan ve merkezi Köln´de bulunan ATİB e.V. (Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine e.V.) veya bu amaçları taşıyan başka bir derneğe devredirlir.

 

 

MADDE 12

 

SON EKLEMELER

 

Tüzük, Köln derneğinin yerel Mahkemesinde tescillenmesi sonucu yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu derneğin Dernekler Kanunu ve Vergi Dairesi´nde tescili için her türlü gerekli işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.

Satzung

§ 1

Name und Sitz

 

1.         Der Verein führt den Namen „Menschliches Hilfswerk“, abgekürzt „MHW“ und erhält nach Eintragung in das Vereinsregister den Zusatz e.V.

2.         Der Sitz des Vereins ist in Köln

3.         Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

 

 

§ 2

Zweck des Vereins

 

1.         Der MHW verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben­ordnung.

Sein Hauptziel ist es, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.

2.         Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:

 

-           Zusammenarbeit mit Vereinen gleichen Zieles,

-           Veranstaltung von Kultur- und Volksabenden, sportliche Veranstaltungen,

-          Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten gegenüber   zuständigen Behörden und Institutionen (z.B. Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherungsanstalten, Krankenkassen etc.)

-           Veranstaltungen von Mitgliedertreffen,

-           Gründung von Beratungsausschüssen um dadurch zur Erfüllung der Vereins­zwecke Erziehungs- und Forschungspersonal zu aktivieren,

-           Förderung der Jugend- und Altenhilfe,

-           Förderung der Erziehung, Berufsausbildung und Studentenhilfe (z.B. Stipendien, Spenden etc.)

-           Einsetzung für die Einrichtung muslimischer Friedhöfe in der BRD,

-          Unterstützung der Hinterbliebenen von Verstorbenen (bei der Beförderung von Verstorbenen in ihre Heimat, durch Einschaltung von Bestattungsunternehmen

           und deren Kostenübernahme, etc.) sowie die Leistung seelischen Beistandes. 

              

 

 

§ 3

Mitgliedschaft

 

Mitglieder des Vereins können werden:

 

            -           natürliche Personen,

            -           juristische Personen und

            -           Ehrenmitglieder.

 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Die Aufnahme

eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Die Ablehnung eines

Auf­nahmegesuchs ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.

Eine Be­gründung hierfür ist nicht erforderlich.

 

 

 

 

§ 4

Erlöschen der Mitgliedschaft

 

Die Mitgliedschaft erlischt:

 

-           durch Tod,

-           durch schriftliche Austrittserklärung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres,

-           durch Ausschluss, sofern das Mitglied gegen den Zweck des Vereins in grob fahrlässiger Weise verstoßen hat oder die satzungsgemäßen Verpflichtungen bzw. sonstigen für den Verein übernommene Aufgaben grob vernachlässigt,

-           bei Verstoß gegen die Mitgliedschaftsbedingungen des Aufnahmeantrages bezüglich Jahresgebühr (siehe §5)

 

            Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen.

 

 

 

§ 5

Mitgliedsbeiträge

 

Jedes Mitglied hat einen jährlichen Beitrag zu zahlen.

Die Jahresgebühr errechnet sich aus der Summe aller Kosten aus einem Kalenderjahr geteilt durch die Anzahl der Mitglieder. Die Mitglieder sind dazu verpflichtet, die entsprechende Jahresgebühr bis zum 01.02. des Jahres zu zahlen, sonst besteht kein Anspruch auf Leistungen bei Todesfall. Mitglieder, deren Aufnahmedatum zwischen 11 November und 31 Dezember liegen, sind von der Beteiligung an Jahresgebühr ausgeschlossen. Die Jahresgebühr wird jedem Mitglied mit einem Brief per Post mitgeteilt, falls der Brief aufgrund einer nicht mitgeteilten Wohnsitzänderung dem Mitglied nicht zugestellt werden kann, so endet die Mitgliedschaft nach Ablauf der Zahlungsfrist.

Ferner hat jedes Mitglied, das älter als 25 Jahre ist, einen Aufnahmebeitrag zu leisten, dessen Höhe in den Mitgliedschaftsbedingungen geregelt ist.

 

 

 

§ 6

Finanzierung des Vereins

 

Der Verein wird finanziert durch:

 

-           Mitgliedsbeiträge,

-           Spenden von natürlichen und juristischen Personen aus dem In- und Ausland,

-           durch Erträge von Veranstaltungen und aus dem Verkauf von Büchern, Zeitschriften, Video/- und Musikkassetten.

 

 

 

§ 7

Gemeinnützigkeit

 

Der Verein ist gemeinnützig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“

der Abgabenordnung.

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

 

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet

werden.

 

 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine

Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden.

 

 

 

§ 8

Organe des Vereins

 

Organe des Vereins sind:

 

-           die Mitgliederversammlung,

-           der Vorstand.

 

 

 

§ 9

Mitgliederversammlung

 

1.         Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Die Mitgliederversammlung wird als ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

2.         Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Geschäftsjahr statt.

3.         Die außerordentliche Mitgliederversammlung findet jeweils auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von mindestens 1/3 der jeweiligen Mitgliederzahl statt.

4.         Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:

 

-           die Wahl des Vorsitzenden,

-           die Wahl des übrigen Vorstandes,

-           die Wahl der Beisitzer,

-           die Wahl der Kassenprüfer,

-           die Abnahme der Jahresrechnungen und des Geschäftsberichtes, des Berichtes der Rechnungsprüfer sowie die Entlastung des Vorstandes,

-           die Beitragsregelung,

-           die Satzungsänderung.

 

5.         Die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich, mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung. Zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung müssen die Einladungen ebenfalls unter Angabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung erfolgen.

 

6.         Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertretenden oder seinem Schriftführer der Versammlungsleitung zu unterzeichnen ist.

7.         Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, sofern die 2/3-Mehrheit der Mitgliederzahl erreicht ist.

Sollte die 2/3-Mehrheit nicht erreicht werden, so ist eine neue Mitgliederversammlung mit einer Frist von zwei Wochen unter erneuter Angabe der Tagesordnung einzuberufen, wobei dann unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Der Vorstand

 

Der Vorstand setzt sich aus fünf ordentlichen und zwei Ersatzmitgliedern zusammen.

Der Vorstand besteht aus:

 

            -           dem Vorsitzenden,

            -           einem stellvertretenden Vorsitzenden,

            -           einem Schriftführer,

            -           einem Kassierer und

            -           mindestens einem und maximal drei Beisitzern.

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Abstimmung gewählt. Der gewählte Vorstand nimmt dann die Aufgabenverteilung selbst innerhalb des Vorstandes vor. Dieser entscheidet mit einfacher Mehrheit. Die Einberufung des Vorstandes erfolgt durch den Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden.

 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder vertritt allein.

 

 

 

§ 11

Auflösung des Vereins

 

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung sein muss. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 2/4 der Mitglieder.

 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zweck fällt das Vermögen der Körperschaft an den Union der Türkisch-Islamischer Kulturvereine (ATİB e.V.) mit Sitz in Köln oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft, der unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.

 

 

§ 12

Schlussvorschriften

 

Die Satzung tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln in Kraft.

 

Der vertretungsberechtigte Vorstand wird bevollmächtigt, alle Voraussetzungen zu schaffen, die erforderlich sind, damit der Verein bei dem Vereinsregister ordnungsgemäß eingetragen werden kann und damit das Finanzamt die Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilen kann.

 

 

 

Stand: 04.01.2018

 

Kamuran DÖNMEZ

Vorstandsvorsitzender

bottom of page